دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 30000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۴۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دهم : نحوه اعزام تیمهای ورزشی و طبقه بندی سطح مسابقات جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۳۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل نهم : حل مسئله و تصمیم گیری جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 20000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۲۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هشتم : نمودار سازمانی و سطوح مدیریت در تربیت بدنی جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 30000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۴۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هفتم : مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 30000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۳۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل ششم : مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 30000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۴۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل پنجم : بودجه و امور مالی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 30000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۴۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 65000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۹۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۴۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : اصول و مبانی سازمان جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی 30000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی نصرالله سجادی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سید نصرالله سجادی در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول : مروری کوتاه بر مدیریت جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی در ۲۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوازدهم : ساختار سازمانی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی 40000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی در ۵۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل یازدهم : تغییر و توسعه سازمانی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید