دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل یازدهم : جو مطلوب در کلاس درس و پاسخگویی به نیازهای ویژه دانش آموزان جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۶۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دهم : برانگیختن دانش آموزان برای یادگیری جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۲۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل نهم : فرایندهای فراشناختی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل نهم کتاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۳۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هشتم : رویکرد خبرپردازی ( پردازش اطلاعات ) جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۵۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هفتم : نظریه های شناختی در یادگیری و آموزش جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۳۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل ششم : نظریه شناختی – اجتماعی و کاربردهای آن در آموزش و یادگیری جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۵۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل پنجم : ویژگیهای عاطفی – اجتماعی دانش آموزان جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۶۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهارم : ویژگیهای عاطفی – اجتماعی دانش آموزان جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۶۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : هوش و تفکر جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۵۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : ویژگیهای شناختی دانش آموزان جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش علی اکبر سیف 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش علی اکبر سیف

دانلود پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش علی اکبر سیف در ۴۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل بیست و دوم : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جهت آشنایی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش علی اکبر سیف 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش علی اکبر سیف

دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش علی اکبر سیف در ۵۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل بیست و یکم : سنجش یادگیری جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید