دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین در ۱۴ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل اول : مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش دهم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 55000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش دهم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش دهم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۵۵ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش دهم : بیداری اسلامی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت بخش دهم کتاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش نهم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 41000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش نهم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش نهم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۴۱ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش نهم : علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسلامی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش هشتم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 50000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش هشتم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش هشتم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۵۰ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش هشتم : خیزش ؛ اقتدار مجدد جهان اسلام جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش هفتم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 45000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش هفتم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش هفتم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۴۵ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش هفتم : علل بیرونی و درونی رکود تمدن اسلامی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش ششم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 30000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش ششم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش ششم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش ششم : تاثیر تمدن اسلامی در تمدن غربی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش پنجم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 24000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش پنجم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش پنجم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۲۴ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش پنجم : هنر در تمدن اسلامی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت بخش پنجم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش چهارم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش چهارم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش جهارم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۱۵ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش چهارم : سازمانهای اداری و اجتماعی تمدن اسلامی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش سوم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 101000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش سوم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش سوم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۱۰۱ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش سوم : شکوفایی علوم در تمدن اسلامی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش دوم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش دوم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش دوم کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۱۴ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش دوم : زمینه های شکل گیری تمدن اسلامی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش اول کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی 17000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش اول کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی

دانلود پاورپوینت بخش اول کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش اول : کلیات جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت بخش اول کتاب فرهنگ و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بخش ششم کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام دکتر حسین جوان آراسته 19000 تومان

دانلود پاورپوینت بخش ششم کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام دکتر حسین جوان آراسته

دانلود پاورپوینت پاورپوینت بخش ششم کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام دکتر حسین جوان آراسته در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان بخش ششم : حقوق اقلیتها و روابط بین الملل جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید