دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 53000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل بیستم : دگرگونی اجتماعی – گذشته ، حال و آینده جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 60000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۶۰ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل نوزدهم : انتقلابها و جنبشهای اجتماعی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 55000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۵۵ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل هجدهم : جمعیت ، سلامت و سالخوردگی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 56000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۵۶ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل هفدهم : شهرنشینی امروزی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 69000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۶۹ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل شانزدهم : جهانی شدن زندگی اجتماعی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 71000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۷۱ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل پانزدهم : کار و زندگی اقتصادی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 67000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۶۷ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل چهاردهم : دین جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهاردهم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 72000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۷۲ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل سیزدهم : آموزش و پرورش ، ارتباطات و رسانه ها جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 66000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۶۶ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل دوازدهم : خویشاوندی ، ازدواج و خانواده جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 79000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۷۹ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل یازدهم : جنگ و ارتش جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 74000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۷۴ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل دهم : سیاست ، حکومت و دولت جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری 48000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری در ۴۸ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل نهم : گروهها و سازمانها جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل نهم [...]

مشاهده و خرید