دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۱۷ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۱۴ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۱۴ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

پاورپوینت فصل دهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۲۷ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

پاورپوینت فصل نهم  کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۳۱ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

پاورپوینت فصل هشتم  کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۲۵ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف در ۱۵ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست.   جهت آشنایی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

پاورپوینت فصل ششم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۴۶ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۳۲ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری سیف در ۱۸ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت آشنایی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف

پاورپوینت فصل سوم کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف در ۴۰ اسلاید برای شما دانشجویان و دانش پژوهان آماده شده است تا مورد استفاده قرار گیرد در محیط های که مورد نیاز شماست. جهت [...]

مشاهده و خرید