دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری 59000 تومان

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری در ۵۹ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری محتوای چندتا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل سوم : اهداف سازمان و طراحی مشاغل جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین در ۱۲ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل دوم : متغیرهای محیطی اثر گذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سیدرضا سیدجوادین در ۱۴ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل اول : مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۳۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل شانزدهم : مبانی قانونی، هدفها، سازمان و مدیریت آموزش و پرورش در نظام [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 45000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۵۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل پانزدهم : مبانی قانونی، هدفها، سازمان و مدیریت آموزش و پرورش از انقلاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهاردهم : نظام آموزش و پرورش در ایران جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۲۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سیزدهم : نواندیشی در مدیریت آموزشی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۲۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوازدهم : رهبری آموزشی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل یازدهم : مفهوم سه بعدی مدیریت آموزشی و مهارتهای مدیریت جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۱۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دهم : وظایف مدیران آموزشی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دهم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۲۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل نهم :  ویژگیهای مدیریت آموزشی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید