دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1959 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۲۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

üﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﻲ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺑﻮد. روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی در اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ, آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺧﺮاﻓﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ, ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ, آﻧﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﺮدﮔﻲ ﻓﻜﺮی ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ آﻣﻮزش ﺷﺮﻋﻴﺎت ﻣﺴﻴﺤﻲ و در دوره ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻲ وﻗﻒ آﻣﻮزﺷﻬﺎی اﺳﻜﻮﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮد, ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮدار رﻛﻮد ﻓﻜﺮی ﻧﻈﺎم ﻛﻬﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ.ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ای ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد. آﻧﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺟﺎن ﻻک ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ۱:ـ زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺟﺎن ﻻک۲ـ ﺑﺨﺜﻲ درﺑﺎره ﻛﺎرﻟﻮ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش۳ـ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻛﺘﺎب دو رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎره ی ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺪﻧﻲ (۱۶۹۰) وی ﻛﻪ اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮد.

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎن ﻻک

üﻻک ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎن ﻻک وﻛﻴﻞ دﻋﺎوی و زﻣﻴﻦ داری ﺧﺮده ﭘﺎ ﺑﻮد. ﺧﺎﻧﻮاده ﻻک ﭘﻴﺮو ﻓﺮﻗﻪ ﭘﻴﻮرﺗﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺴﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ. ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را در داﻧﺸﮕﺎه آﻛﺴﻔﻮرد و دررﺷﺘﻪ ادﺑﻴﺎت )ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ( در ﺳﺎل ۱۶۵۶ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و در ﺳﺎل ۱۶۵۸ ﺑﻪ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﻳﻞ آﻣﺪ. در ۱۶۶۰ وی ﻣﺪرس زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺖ, ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﺷﺪ. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮای ﻻک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺖ. ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۶۷۲ ﺗﺎ ۱۶۷۴ ﻛﻪ اﺷﻠﻲ ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮد ﻻک ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻌﺐ دوﻟﺘﻲ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی )اﺳﺘﻮارت( ﻻک ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ۱۶۸۸ و ﺟﻠﻮس وﻳﻠﻴﺎم و ﻣﺮی ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن, ﻻک ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آﻣﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۱۷۰۴ در ﮔﺬﺷﺖ.

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

پاسخ دهید