دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1703 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﻣﻴﺴﻢ از ﻗﺮن ۵ ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻼدی ﻛﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪای ﻧﻮ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ ﻣﻬﻤﻲ در آﻣﺪ ﻛﻪ از ﻗﺮن ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪی ﻏﺮﺑﻲ را ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
  • رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ از دو ﻛﻠﻤﻪ رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ را ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲداﻧﺪ. وﻟﻲ ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪای ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺎدر و داﻧﺎی ﻣﻄﻠﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن و ﻛﺎﺋﻨﺎت را آﻓﺮﻳﺪه و ﺣﺎﻓﻆ دوام آن اﺳﺖ. در ﺗﺎرﻳﺦ رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻓﻜﺎر ﺗﻌﻠﻘﻲ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ارﺳﻄﻮ و اﻟﻬﻴﺎت ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ. ﺗﻮﻣﺎس اﻛﻮﻧﻴﺎس ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻔﻜﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺴﻴﺤﺴﺖ در اواﺧﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﻲ )ﻗﺮن (۱۳ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دوران اﺳﻜﻮﻻﺳﺘﻴﻚ ﻳﺎ دوران ﻣﺪرﺳﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. و ﺗﻼش ﻛﺮد ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﺗﻮﻣﺎس اﻛﻮﻧﻴﺎس ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ ﺧﺪاﺑﺎوراﻧﻪ

  • ﻓﻠﺴﻔﻪ رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﺪاﺑﺎواراﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪﻳﺲ ﺗﻮﻣﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻮرت در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻜﻮﻻﺳﺘﻴﻚ ﻛﻪ در ﻗﺮن ۱۱ ﻣﻴﻼدی آﻏﺎز و در ﻗﺮن ۱۳ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ رﺷﺪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر از آﺛﺎر ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﻲ ارﺳﻄﻮ از ﻧﻮ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ ودر ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻏﺮب ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺪﻳﺲ ﺗﻮﻣﺎس ﻛﻮﺷﻴﺪه ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻞﮔﺮاﻳﻲ ﻳﻮﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺳﻄﻮ و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .
  • . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﺑﺎء ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻔﺴﻴﺮ و اﺟﺮا ﻣﻲﻛﺮد. آﻣﻮزهﻫﺎی دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ذاﺗﻲ ﻫﻤﻪ دان ﻛﺎﻣﻞ و ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎت را آﻓﺮﻳﺪه و اﻧﺴﺎن را دارای ﻧﻔﺴﻲ روﺣﺎﻧﻲ و ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺎدی ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻗﺎدر ﺑﻬﺠﺖ اﻟﻬﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺴﺎن ﻛﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻘﻞ و اراده ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ، دارای آزادی اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ. اﻧﺴانها ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت آدم ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ ﮔﻨﺎﻫﻲ ازﻟﻲ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ )ع( را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺧﻮﻳﺶ آﻧﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﻣﺴﻴﺢ )ع( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری اﻧﺴانها ﻛﻠﻴﺴﺎ را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮد و آن را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻳﻴﻦ ﻗﺪﺳﻲ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ دارد.
  • اﻳﻦ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮون وﺳﻄﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ داﺷﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﻠﻴﺴﺎی رم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن اﺳﺖ.
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

پاسخ دهید