دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1116 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۲۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎرﻛﺲ اﺻﻄﻼح اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎذﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮد ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد. ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﻲ د رﺑﺎرهی ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آﻳﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ.
پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ، ﭘﺮورﺷﻜﺎری اﻧﻘﻼﺑﻲ

  • در ﺳﺎل ۱۸۱۸ در ﺗﺮﻳﻪ آﻟﻤﺎن زاده ﺷﺪ. ﺗﺎ ۱۲ ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﻜﺎر ﭘﺪر و ﭘﺪر زن آﻳﻨﺪه اش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮد. ﺗﺤﺼﻴﻼت رﺳﻤﻲ را در ﺗﺮﻳﻪ آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی زﺑﺎن ﻫﺎی ﻻﺗﻴﻦ، ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻲ و رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺖ
  • در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻦ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺑﻪ اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﻫﮕﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آﻟﻤﺎن ﺳﻴﻄﺮه داﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺖ. اﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی و روﺣﺎﻧﻲ ﻫﮕﻞ را ﺗﺮک و ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﻳﺎﻟﺘﻴﻜﻲ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد و در ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.
  • دﻳﺎﻟﺘﻴﻜﺎ در ﻧﻈﺮ ﻫﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ان ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ اﻳﺪه ای در ﺑﺮدارﻧﺪه ی ﺿﺪ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻳﺪهﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪی درﺳﻄﺤﻲ ﻋﺎﻟﻲﺗﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ و در روح ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ. در زﻣﺎن ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎرﻛﺲ دﻳﺎﻟﺘﻴﻚ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎر و ﺑﻮرژوازی اﺷﺎره داﺷﺖ.
پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

پاسخ دهید