دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1361 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

¡در ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻨﻴﺎد واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻫﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮو واﺣﺪی از واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد و آن ﻣﺎده در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﻮﻻت ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ، رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻮﻣﻴﺴﻢ، ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮاﻳﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﻢ دارﻧﺪ. ﻣﺜﻼ ژان ژاک روﺳﻮ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ رﻣﺎﻧﺘﻴﻜﻲ درﺑﺎره ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻧﺴﺎن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﻳﻮﻫﺎن ﻫﺎﻳﻨﺮﻳﺶ ﭘﺴﺘﺎﻟﻮزی ﻛﻪ در روش ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺧﻮﻳﺶ از اﻓﻜﺎر روﺳﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪای ﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ. ﻫﺮﺑﺮت اﺳﭙﻨﺴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ داروﻳﻨﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ رﻗﺎﺑﺖ آﻣﻴﺰی ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﺎزﺳﺎزی ﻛﺮد.

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

¡ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻨﻮﻋﺎت و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﺶ، ﺑﺎﻻﺧﺺ در آﻣﻮرش و ﭘﺮورش دارای ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮک زﻳﺮ اﺳﺖ:

¡۱- ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﻲ توجه کرد .

¡۲-  ﺣﻮاس ﻛﻠﻴﺪ درک ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺪ؛ ادراک ﺣﺴﻲ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.

¡۳- ﭼﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﻧﺪ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎرغ از ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

¡ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮاﻳﻲ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش روﺳﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ و آراء ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ او در رﻣﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ او ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت اﻣﻴﻞ )ﺷﺎﮔﺮد ﻓﺮﺿﻲ روﺳﻮ( ﻣﻨﺶ اوﺳﺖ. اﻣﻴﻞ از ﺗﺒﻌﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺎه ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺮد و ﮔﺎه رﻧﺞ، اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ دﻳﮕﺮی ﻗﺮار ﻧﺪارد. در ﺷﻴﻮه ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ روس.، ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺨﺺ آﺳﺎن ﮔﻴﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ روﺳﻮ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻜﺮی ﻋﻠﻮم و ﻫﻨﺮﻫﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﺮد، وﻟﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮد از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻬﺎد. ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺷﺨﺼﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد و از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮظ ﺷﺪ ﻧﻪ آﻧﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮاﻫﻲ ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ادﺑﻲ ﻣﻬﺎرﺷﺎن ﻛﺮد.

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید