دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 854 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻳﻚ ﺣﺰﺑﻲﮔﺮی و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • ﻳﻚﺣﺰﺑﻲﮔﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮی در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻳﻚﺣﺰﺑﻲ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اداره ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺣﺰب واﺣﺪی ﺑﺮ آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ اﻋﻢ از اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ رژﻳﻢ از ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻣﺪارس، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻲ، ﻛﻠﻴﺴﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻨﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻳﺎ ﺣﺰب ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﻣﻲﻛﻨﺪ.
پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

رﻫﺒﺮ

  • ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪی در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﻮاه رﻫﺒﺮ ﻳﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺎﺋﻘﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ دارای ﻗﻮا و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻓﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻋﺎدی اﺳﺖ، ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺐ و وﺣﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﺪ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رادﻳﻮ و ﺳﻴﻨﻤﺎﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺰﺑﻲ رﺳﻤﺎً ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﻪ ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮای دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ. در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ﻋﺼﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن را آﻣﻮزش داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از راه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺼﺎل ﻫﺒﺮی در ﭘﺮورش اﺧﻼﻗﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

پاسخ دهید