دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1565 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻣﺎﻫﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ: ﻧﻈﺮﻳﻪ ای اﺳﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﻋﻠﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
  • ماهیت ﮔﺮاﻳﻲ)ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺮاﻳﻲ( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺿﺮوری و ﺑﻨﻴﺎدی ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن و رﻓﺘﺎر ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ در رﻓﺎه اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﻲ دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ، رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻋﻠﻮم و ادﺑﻴﺎت اﺳﺖ.
پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

  • ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪاران ﻛﺎراﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎری ﻛﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻬﺎرت و ﻛﺎراﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

پاسخ دهید