دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 2117 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪﮔﺎه و ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﻠﺴﻔﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻜﺮی ﻣﻨﻈﻢ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻞ و ﺳﺎده ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﺼﻴﺎﻧﻬﺎی ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻓﻜﺮی اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه داﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﻣﺎﻫﻴﺖ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ

  • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده وﻟﻲ در اراﭘﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ. اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﺎﭘﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻮدن و آزادی ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮده وار ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻤﻮم زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد و اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن اﮔﺰﺳﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ : ﺑﺮ ﺗﻨﻮع آراء ﺗﺎﻛﻴﺪ دارﻧﺪ. دوﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺳﻮرن ﮔﻲ ﺑﺮﻛﻪ ﮔﺎرد )دﻳﻨﻲ وﻣﺬﻫﺒﻲ (و ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ﻻﻣﺬﻫﺐ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮرن ﻛﻲ ﻳﺮﻛﻪ ﮔﺎرد: او ﺗﻬﻤﻴﺪاﺗﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﺮﻧﮕﻲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ دل ﺑﻪ درﻳﺎ زدن ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.ﻧﻪ از راه اﺳﺘﺪﻻل اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﺣﺠﺘﻬﺎرا دﻟﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ دﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﺎﻃﻨﻲ اﺳﺖ.
  • او دﻳﺪﮔﺎه ﻫﮕﻞ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮی ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻘﻼﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﮕﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردی ذﻫﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﺗﺠﻠﻲ ﻛﺎﻣﻞ آن در دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮدوﻧﻪ دارد.
پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هفتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید