دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1506 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻠﺴﻔﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

´ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ را ﺑﺎ دﻳﺪی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

´ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻠﺴﻔﻲ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف و روش ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎمدار ﻛﻬﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮراﺗﻲ درﺑﺎره واﻗﻌﻴﺘﻲ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزی ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﻌﻘﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻠﻲ ﺟﺰ ﻫﺮج و ﻣﺰج و اﻏﺘﺸﺎش ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ رد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﻈﺎمدار ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺟﻬﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ را وﺣﺪت ﺑﺨﺸﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب آن ﺗﺤﺖ اﻧﻮاع اﻳﺴﻤﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎرض ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

´ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮرﺳﻲ، ﻃﺒﻔﻪ ﺑﻨﺪی و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎﺑﻲ درﺑﺎره زﺑﺎن ﻣﺘﺪاول و ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﺪاع ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻨﻴﺎدی و دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎرض را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﺎن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺎرف ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺗﻌﻘﻠﻲ، دل ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ را ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻀﺎح زﺑﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻫﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻣﻘﺎم ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺧﻮد را ﻣﻜﻠﻒ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺎره دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی زﻧﺪﮔﻲ و اﻣﻮر دﺳﺘﻮری )ارزﺷﻲ و اﺧﻼﻗﻲ( ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری را روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻛﻼﻣﻲِ روﺷﻦ ﻳﺎری ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ

´ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻲ از روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ وﻳﺘﮕﻨﺸﺘﺎﻳﻦ، ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﻲ از آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ و ارزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮدود اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻛﻪ ﻛﺎوش ﻓﻠﺴﻔﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮا اﻳﻀﺎح و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی زﺑﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮدازی ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﻳﺘﮕﻨﺸﺘﺎﻳﻦ زﺑﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﺗﺼﻮﻳﺮی درﺑﺎره واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﺰاده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺮاوده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮری روش ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻲ زﺑﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﮔﺰاره ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﺻﺎدﻗﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ. اﮔﺮ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع )ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ( ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰاره ﻫﺎﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺎ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ذوق و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.

´

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید