دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 778 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﭘﺎﻳﺪارﮔﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﺪارﮔﺮاﻳﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻮﻣﻴﺴﻢ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﭘﺎﻳﺪارﮔﺮاﻳﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺎن و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺴﺎن در آن، ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻋﻘﻼﻧﻲ و روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از اﺻﻞ ارﺳﻄﻮﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺎﻗﻠﻲ اﺳﺖ، ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﻃﺮح رﻳﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺎﻳﺪارﮔﺮاﻳﺎن ادﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ آدﻣﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ، اﻟﮕﻮﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ، ﻫﺪف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ رﺷﺪ ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﺳﺎً ﻫﺪف ﻛﻠﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ، و ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻠﻲ و ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻲ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

  • اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪارﮔﺮاﻳﻲ را ﻣﻲﺗﻮان از راه ﻣﺪاﻗﻪ در آراء ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ راﺑﺮت ام. ﻫﻮﭼﻴﻨﺰ و ژاک ﻣﺎرﻳﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻮﭼﻴﻨﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﻮﻧﻪ ای از اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﺖ و ﻣﺎرﻳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪارﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻮﺗﻮﻣﻴﺴﺘﻲ ارﺗﺒﺎط دارد. ﺳﺨﻦ ﻫﻮﭼﻴﻨﺰ ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ او را آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺳﺎزد. او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ:
  • ۱- از ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن در ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮاد و ﻣﺘﻤﺪن، ﮔﺮﻳﺰی ﻧﻴﺴﺖ
  • ۲-آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻈﺮی )ﻟﻴﺒﺮال( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درک آﺛﺎر ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و
  • ۳- آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺪ
پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

پاسخ دهید