دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1274 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۲۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

 • ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﻲ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻳﻲ، ﻟﻔﺎﻇﻲ و ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮی ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮب. ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮورشﻛﺎران اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﻲ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ای ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آزادی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻛﻮدک ﮔﺮدد. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﻳﻲ ﺟﺎن دﻳﻮﻳﻲ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪارس ﺟﺰﻳﻲ از ﻗﻠﻤﺮو وﺳﻴﻊ ﺗﺮ اﺻﻼح ﻧﻬﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﻲ

 • ﻫﺮﭼﻨﺪ )) آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﺮو (( رﺳﻤﺎ در ﺳﺎل ۱۹۱۹ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ، وﻟﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آن ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻋﺼﺮ ﺧﻮد، ﺑﺮﻣﻔﻬﻮم )) ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ (( ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ از راه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﻲ و روش ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه، ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﺎن، ﻫﻤﭽﻮن روﺳﻮ، آﻣﻮزه ] دﻛﺘﺮﻳﻦ [ دﺋﺎﻧﺖ آدﻣﻲ را ﻣﺮدود اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ذاﺗﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﻧﺪ.
پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

۲ نظر

 1. سلام من فایل را خریداری کردم ولی هیچ گزینه ای برای دانلود برای من نیومد و به ایمیل هم ارسال نشد… هزینه هم از من کم شد 🥺

  • با سلام
   اول از همه عذرخواهی ما رو پذیرا باشید .
   لینک دانلود فایل به ایمیل شما ارسال شد .

پاسخ دهید