دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1282 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

´از ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺗﺎﻛﻨﻮن، اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ در ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻴﺎن اﻓﻜﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

´اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی وﻳﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ، ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎری، ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ، ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی از اﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﻧﺪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ. از آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی وﺿﻊ و اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ را در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد،ﻋﻠﻮم، ﻓﻦ آوری و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

´اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻘﺎدی ﮔﺮوه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮده ﻣﺘﻀﻤﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﺳﺖ.

´از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺟﻨﺒﺔ دﺳﺘﻮری دارﻧﺪ.

پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

´در واﻗﻊ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎص ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ اﻳﺪوﺋﻮﻟﻮژی را ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی، ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺜﻼ ﺻﻮرت ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭼﻴﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ دارد و ﻧﻈﺮی ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ از آن ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

´از اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺮش، آرﻣﺎن ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ از اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺑﻮﻣﻴﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒﺎرﻫﺎ، زﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ ﻧﻬﺎن ﺷﻮد. اﺛﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﺎرف ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪروان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت رﺳﻤﻲ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید