دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1831 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۲۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ در اﻣﺮﻳﻜﺎی ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ. ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮ ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ از واﻗﻌﻴﺖ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮی ﭘﻴﺸﻴﻨﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﻤﻞﮔﺮاﻫﺎ ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻤﻲ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻋﻤﻞﮔﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ آزﻣﻮدن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ روش دﻗﻴﻖ علمی معطوف داشتند . ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎرﻟﺰ اس.ﭘﺮس ( ۱۸۳۹-۱۹۱۴ ) ، ویلیام جیمز ( ۱۸۴۲ – ۱۹۱۰ ) جرج هربرت مید (۱۸۶۳ – ۱۹۳۱ ) و جان دیوئی ( ۱۸۵۹ – ۱۹۵۲ ) ﺿﻤﻦ رد ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه اﻳﻨﺎن اﻳﺪهﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد. ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﮔﺰارهای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻤﺎل ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﻣﺴﺎﻳﻞ، ﻣﻮﻗﺘﺎً ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻨﻄﻖ، ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از روش ﻋﻠﻤﻲ، ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ دارد. ارزشﻫﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر اﺧﻼﻗﻲ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻣﻮر دﻳﮕﺮی ادراک ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮﺗﻮ وﺟﻮه ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی وﻳﮋه، ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺮس، ﺟﻴﻤﺰ، ﻣﻴﺪ و دﻳﮕﺮان در ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ، دﻳﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﻣﻲ ﺑﺰرگ ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش درآﻣﺪ. اﻓﻜﺎر دﻳﻮﺋﻲ در ﺧﻼل ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ .
پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮاﻳﻲ

  • آزﻣﺎﻳﺶﮔﺮاﻳﻲ دﻳﻮﺋﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻳﮋهای ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش داﺷﺖ. ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
  • ۱- رد ﻣﻄﻠﻖﻫﺎی ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  • ۲- ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  • ۳- ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ دﻳﻮﺋﻲ
  • ۴- ﻫﻨﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﺮ
  • ۵- ارزش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزشﮔﺬاری آزﻣﺎﻳﺸﻲ.
پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید