دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1167 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻧﻈﺮﻳﻪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آراء ﻋﺎم ﻳﺎ ﮔﺰاره ﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪرﺳﻪ، ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦ آراء و ﮔﺰاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻛﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد و اﻋﻤﺎل ﻛﺮد.
پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻘﻴﺪه ای ﻛﻪ از ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ از داده ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻛﻪ از ﺣﻮزهﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺘﻖ ﻳﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮی از اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ، ﭘﺎﻳﺪارﮔﺮاﻳﻲ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی از رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻮﻣﻴﺴﻢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻲ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺎزی ﻫﺎ در آﻟﻤﺎن و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ و اﺟﺰاﻳﻲ از اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی آرﻣﺎن ﺷﻬﺮﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید