دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 787 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۲۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮﮔﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • در ﺧﻼل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮی اﻓﺮادی، از ﻋﺎرف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎع، درﺑﺎره اﻳﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ )ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ( ﺑﺮ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.اﻳﻦ اﻓﺮاد درﺑﺎره ﻃﺮح ﻫﺎی از ﺟﻤﻠﻪ راﺑﺮت اون(۱۸۵۸-۱۷۷۱) و ﺷﺎرل ﻓﻮرﻳﻪ(۱۸۳۷-۱۷۷۲) ﺻﺎدق ﺑﻮدو در ادﺑﻴﺎت آرﻣﺎنﺷﻬﺮی ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪ راﺑﺮت اون در ﺧﺼﻮص آرﻣﺎنﺷﻬﺮﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ راﺑﺮت اون

  • راﺑﺮت اون در ﺳﺎل ۱۷۷۱ در ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﺗﻮن اﻳﺎﻟﺖ وﻳﻠﺰ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ. اون داﻧﺶآﻣﻮزی ﭘﻴﺶرس و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ دﻫﻜﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺰ ﻫﻮﺷﻲ او ﭘﻲ ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻢ ﻛﻼﺳﺎن ﻛﻨﺪﺗﺮ از ا و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮد. از دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ او اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪای در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ اﺑﺰار ﻣﻲداﺷﺖ. وی درﺳﺎل ۱۷۸۱ در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﺗﻮن را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺛﺮوت ﺗﺮک ﻛﺮد. در ﻣﻐﺎزه ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪ. و در ﺳﺎل ۱۸۹۱ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺦ رﻳﺴﻲ ﺧﻮد را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮد و در ﺳﺎل ۱۷۹۹ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺮﻳﺴﻲ دﻳﻮﻳﺪ دﻳﻞ را در ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﻻﻧﺎرک ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﺮد و ﺑﺎ آن ﻛﺎروﻟﻴﻦ دﺧﺘﺮ دﻳﻞ ازدواج ﻛﺮد و در آن ﺷﻬﺮ اﺳﻜﺎن ﮔﺰﻳﺪ.
پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید