دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1646 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی دﻧﻴﺎی ﻏﺮب اﺳﺖ. رﺋﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻴﺎن اﺷﻴﺎء ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ادراک ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
  • آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﺪه رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮﻧﺪ:
  • ۱ ـ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آن اﻣﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺨﺎص و اﺷﻴﺎء وﺟﻮد دارﻧﺪ.
  • ۲ـ اﻋﻴﺎن ﺟﻬﺎن واﻗﻊ، ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
  • ۳ ـ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻋﻘﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﺑﺎره اﻳﻦ اﻋﻴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
  • ۴ـ ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺑﺎره اﻳﻦ اﺷﻴﺎء ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻠﻮک آدﻣﻲ اﺳﺖ.
پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ارﺳﻄﻮ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ

  • رﺋﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻨﺪ:
  • رﺋﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﻛﻼﺳﻴﻚ: ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺧﻮد را اﻓﻜﺎر ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
  • رﺋﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ: ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ و روش ﻋﻠﻤﻲ را ﻣﺒﻨﺎی درک واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
  • واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎن اﻟﻬﻲ: )ﺧﺪا ﺑﺎور(، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ، ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺴﺎم رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ آﺛﺎر ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ.
پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

۲ نظر

پاسخ دهید