دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1643 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۹ مهر ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ایدئالیسم و آموزش و پرورش

اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ را ذاﺗﺎً روﺣﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺜﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ و دﻳﺮﭘﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﻜﺮی ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ. ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻓﺮوﺑﻞ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎن، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ، روﺷﻲ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دوران ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻮدﻛﻲ اﺑﺪاع ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎن در ﻧﻬﺎد ﻛﻮدک وﺟﻮد دارد، در ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﺘﻲ رﻳﺸﻪ دارد. ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮ ﻳﺎ اﺳﻮه اﺧﻼﻗﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ از اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﻨﺸﺎء اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ را ﻋﻤﻮﻣﺎً در آﺛﺎر اﻓﻼﻃﻮن، ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺎﻣﺪار ﺳﻘﺮاط ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻘﺮاط ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ را در ﺧﺼﻮص واﻗﻌﻴﺖ، ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ آدﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ، اﻓﻼﻃﻮن در ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﺎد ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺎم را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎد.

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

uﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﺘﻲ

uاﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ اوﻟﻮﻳﺖ اﻣﻮر ذﻫﻨﻲ، روﺣﻲ و آرﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ادﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ذاﺗﺎً روﺣﻲ ﻳﺎ ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اﻳﺪهﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﻣﺮدود ﻣﻲاﻧﮕﺎرد. در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ، اﻧﺴﺎن اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺧﺼﻴﺼﻪ ذاﺗﻲ و ﺟﺎوداﻧﻪ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻴﻖ اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ روﺣﻲ و ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ. ﺟﻮﻫﺮ واﻗﻌﻴﺖ روﺣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎدی، ﻫﺮﭼﻨﺪ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻏﻴﺮ روﺣﻲ )ﻣﺎدی( را ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﻲﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻋﺎﻟﻢ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﺣﻘﺎﻳﻖ روﺣﻲ و ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﻳﻞ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎدی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا واﻗﻌﺎً ﻫﺴﺘﻲ دارﻧﺪ.

uاﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﭽﻪ روﺣﻲ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد، اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲﺗﻮان از ﺟﻬﺎن »ﺣﻘﻴﻘﻲ« و ﺟﻬﺎن »ﻧﻤﻮد« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ﺟﻬﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ذﻫﻦ و اﻳﺪهﻫﺎ ﺳﺮﻣﺪی، داﺋﻤﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ. در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺮﻣﺪی، ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻮد، ﺗﺤﻮل، ﻧﻘﺺ، ﭘﺮﻳﻴﺸﺎﻧﻲ و ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ اﺳﺖ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮی و ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان را از ﺟﻬﺎن ﺣﺲ و ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﺪهﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ.

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

 

پاسخ دهید