دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1538 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎری و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری را ﮔﺮاﻳﺶ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻲ ﻗﻮام ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺖ، و ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت و ﻧﻮآوریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ دﻳﺪه ﺷﻚ ﻣﻲﻧﮕﺮد.
  • آﻣﻮزهﻫﺎی زﻳﺮ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺪه ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری اﺳﺖ:

۱-  ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

۲- رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن زﻳﺮ ﻧﻔﻮذ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎدی، ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و آن ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.

۳-  ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺸﺮی، ﭘﻴﻮﺳﺘﺎری از ﺗﺠﺎرب آزﻣﻮده ﺷﺪه ﺑﺸﺮی را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻧﺎآزﻣﻮده ﻳﺎ اﻋﻤﺎل اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

۴- ﺳﻨﺖ، ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺧﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮام ﺑﺮﻛﻪ در ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻨﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻦ ﭘﺪران ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد و زﻧﺪه ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

  • از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻜﺎی ﻻک ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻳﺎ اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺪﻧﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻛﻪ، اﻳﺪه ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻک و روﺳﻮ را اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻲﭘﻨﺪارد. ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺴﺎوات در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪای ﺟﺰ ﻫﻤﺘﺮازی ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﻴﺰ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎش ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﻗﺎﻣﻮس ﺑﺮﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮب ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ، ارج ﻣﻲﻧﻬﺪ.
پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید