دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1253 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻣﻠﻲﮔﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

uدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ )ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﺮد( را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺳﭙﺮدن ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن و ﻗﻮم ﮔﺮاﻳﻲ ﻋﺒﺎرت از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮﻳﺖ و ﻛﺎﻧﻮن وﻓﺎداری و ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮد اﺳﺖ. دو اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژی ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻗﻮﻣﻲ، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ، وﻟﻲ واﺟﺪ دﻻﻟﺖ ﻫﺎی ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖﻣﻠﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮن آن را ﮔﺮوه ﻧﮋادی ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ روح وﻓﺎداری را در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮی اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.

uﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻗﻮم ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺳﻄﻮره ای اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. اﻛﺜﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ درﺑﺎره ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی دارﻧﺪ. اﻳﻦ اﺳﻄﻮره ﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ دارای رﻳﺸﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ ﺣﺲ ﻫﻮﻳﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ ای ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

uﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، اﺻﻄﻼح ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ )ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ( ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖﻣﻠﺖ ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﺧﻮﻳﺶ ﻫﻢ ﮔﻮﻫﺮ و وﻓﺎدار ﭘﻨﺪارد ﻣﺜﻞ وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﭼﻴﻦ، و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻌﺎرف »دوﻟﺖ ﻣﻠﺖ«ﻋﺒﺎرت از واﺣﺪی ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ دارای ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را وﺿﻊ ﻛﻨﺪ، و ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻢ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﻫﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه، ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﺣﺲ ﻫﻢ ﮔﻮﻫﺮی ﺑﺎ دوﻟﺖﻣﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ دوﻟﺖﻣﻠﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ آﻟﻤﺎن، روﺳﻴﻪ، ﭼﻴﻦ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ در دوﻟﺖﻣﻠﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻃﻔﻠﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻲ ﺑﻲ ﻃﺮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮدی آﻟﻤﺎﻧﻲ، روﺳﻲ، ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻲ. در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻠﻲ، ﻣﺪارس اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه زﺑﺎن، ادﺑﻴﺎت و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ، ﻣﺪارس اﻳﻦ ﻛﺎر را از راه اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﻫﻮﻳﺖ در ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﻲ، ﻳﺎدواره ﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﻬﺎ، ﺳﺮود ﻣﻠﻲ،و ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل دهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید