دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1282 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل بیستم و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل بیست کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻘﺎدی و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻘﺎدی در ﺷﻤﺎر ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻘﺎدی ﺑﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ: ﻧﻘﺎدی و اﺻﻼح. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﻘﺎدی، اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﺪام ﻃﺒﻘﻪﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده، اﻫﺪاف و اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ، ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻧﻘﺎدی اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺪﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و اﻧﻘﻴﺎد ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ارﺑﺎب ﻗﺪرت در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﺖ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

  • ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازن ﻧﻘﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎی ﭘﻮﻳﺎﻳﻴﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻌﺎرض ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻂ، از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ای ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻴﺪی ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎرآﻣﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﺎن ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی ﻛﺮده اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮدﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻆ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻧﻘﺎدی ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻧﻘﺎدی ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، دو ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری و ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. آﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﺤﺎب ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. آﻧﺎن در ﺻﺪد ﭘﺪﻳﺪ آوردن زﺑﺎن ﻧﻘﺎدی ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﺗﻮان ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺤﺼﻴﻼت را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺮای اﻳﻀﺎح زﺑﺎن، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻧﻘﺎدی ﻣﺘﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺎدی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

 

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید