دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1078 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱ آبان ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

  • ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺪارﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮاﻳﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ارزﺷﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را آﻳﻴﻨﻪ وار ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ. ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻋﻴﻨﺪ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ ﺟﺎن دﻳﻮﺋﻲ ﭘﻴﺮوی ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮدن ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮاﻳﺎن در ﺟﺰﺋﻴﺎت، وﻟﻲ ﺑﺎ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ:

۱- ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎ، اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮده، از اﻟﮕﻮﻫﺎی

ﻋﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوط و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ

۲- ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﭘﻮﻳﺎ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ

۳- اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ را اﻋﺘﻼ ﺑﺨﺸﺪ.

پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل بیستم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

 

پاسخ دهید