دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1649 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۸ مهر ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک سرشت چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

ﻓﻠﺴﻔﻪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

uدر ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻳﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت، وﺟﻮد دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﺿﺎت اﺳﺖ. ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻓﺮاوﻧﻲ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد اوﻟﻴﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎده ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ. دﻳﮕﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺼﻠﺤﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻧﻈﺮی، ﻳﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻨﻴﺎدی رﺟﻌﺖ ﻛﻨﺪ. دﻳﮕﺮان ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﻧﻘﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ دﺳﺖاﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای آﻏﺎز اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
پاورپوینت فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

محتوای اسلاید سوم

uدر ورای ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺮح ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﺎﻟﻢ، زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻨﻲ آدم، و

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﻲﺷﺎن، ﻣﻲﺗﻮان ﺷﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﻛﺎوﻳﺪو روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ.

u ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﻲ و روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ، ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را ﻧﻘﺎدی ﻛﻨﻨﺪ، و ﻧﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد از ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن درﺑﺎرهی ﻣﻼزﻣﻪﻫﺎی ﻛﻠﻲ و ﻧﻈﺮی ﺣﻀﻮر ﺧﻮﻳﺶ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

u ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻲﭘﺮدازد، دل ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮری ﻛﻪ ﻓﻮرﻳﺖ ﻋﻤﻠﻲ دارﻧﺪ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ، درﺑﺎره ﻧﻈﺮﻳﻪای ﻛﻪ ﻗﻮام و دوام ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲﭘﺮدازد.

فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

نمای کلی از اسلایدها

فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت
فصل اول کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی پاک ‌سرشت

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب تاریخچه و مکاتب روانشناسی دکتر غلامحسین جوانمرد

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب تاریخچه و مکاتب روانشناسی دکتر غلامحسین جوانمرد

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب تاریخچه و مکاتب روانشناسی دکتر غلامحسین جوانمرد

پاسخ دهید